CONDICIONS GENERALS - Les Arts, València

CONDICIONS GENERALS

Fotografías edificio Les Arts diurnas.©Miguel Lorenzo / Mikel Ponce

CONDICIONS GENERALS PER A L’ADQUISICIÓ I RENOVACIÓ D’ABONAMENTS RENOVABLES DE TORNS DE TEMPORADA ·

L’adquisició i renovació d’abonaments del Palau de les Arts Reina Sofía està regulada per les Condicions Generals que es detallen a continuació i suposen l’acceptació plena, expressa i sense reserves de cadascuna d’elles.

Els abonaments de Torns de la Temporada es renoven automàticament en el seu mateix torn i localitat, però la seua titularitat no suposa un dret adquirit, ja que la seua renovació és una atenció preferencial que el Palau de les Arts Reina Sofía, Fundació de la Comunitat Valenciana, presta als seus Abonats. Així mateix, el Palau de les Arts es reserva el dret a disposar d’algunes localitats d’abonament facilitant a l’Abonat localitats de la mateixa categoria, i inclús a denegar la renovació d’abonaments si les circumstàncies així ho exigiren.

L’abonament és personal però el seu ús és transferible. No està permesa la cessió de la titularitat dels abonaments. Qualsevol gestió sobre un abonament només podrà ser tramitada a instàncies del seu titular.

El Palau de les Arts es reserva el dret a anul·lar els abonaments en cas d’impagament dels seus imports d’adquisició o renovació, així com denegar posteriors renovacions atenent a aquests mateixos motius. En la modalitat de pagaments fraccionats, l’impagament de qualsevol dels terminis assenyalats implicarà el cobrament íntegre de la resta de l’import de l’abonament.

Qualsevol modificació de dades bancàries haurà de ser comunicada durant el període d’Actualització de Dades. Les dades de compte bancari de domiciliació no podran ser modificades durant la vigència de venciment dels pagaments fraccionats.

Els abonaments han de ser renovats prèviament a la sol·licitud de qualsevol canvi de torn i/o localitat.

Les sol·licituds, tant d’adquisició de nous abonaments, com de canvi de torn i/o localitat, es tramitaran, seguint els terminis i condicions indicats a aquest efecte, per estricte ordre d’arribada i en funció de la disponibilitat dels aforaments. Tots els terminis en les dates esmentades en la Campanya d’Abonaments de Temporada començaran a les 10 del matí i finalitzaran a les 6 de la vesprada, no seran vàlides les sol·licituds rebudes ni abans ni després dels dies i horaris indicats.

Les localitats compreses en l’aforament d’abonament de la Sala Principal tenen la seua correspondència de butaques en l’Auditori per a tots els espectacles programats en aquest recinte dins d’un Torn d’Abonament. La revenda d’abonaments i localitats no està autoritzada pel Palau de les Arts.

Les localitats adquirides en forma d’abonaments es regeixen per les Condicions Generals de Venda de Localitats establides pel Palau de les Arts Reina Sofía, Fundació de la Comunitat Valenciana.

Els abonaments Neo només podran tramitar-se a nom i per a ús exclusiu d’un nou abonat menor de 30 anys que acredite la condició d’edat per mitjà de la titularitat del Carnet Jove de qualsevol Comunitat Autònoma, o d’algun dels països integrants de l’EYCA. Cada abonat Mentor podrà sol·licitar l’adquisició de tants abonaments Neo com abonaments tinga subscrits al seu nom. Els abonaments Neo estan limitats a un màxim de 20 localitats per Torn d’Abonament i Temporada, i els seus titulars només podran renovar-lo durant una temporada addicional sempre que l’abonat continue dins dels límits d’edat establits (≤ 30)

El Palau de les Arts es reserva el dret d’admissió.

 


Subscriu-te

Coneix les ofertes i els detalls de la programació de Les Arts
Regala Les Arts