POLÍTICA DE PRIVACITAT - Les Arts

POLÍTICA DE PRIVACITAT

L’objectiu d’aquesta política és informar les persones interessades sobre els diferents tractaments realitzats per aquesta organització mitjançant la pàgina web i que afecten  les seues dades personals, de conformitat amb el que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016.

 1. IDENTIFICACIÓ I DADES DE CONTACTE DEL RESPONSABLE

L’organització  Palau de les Arts Reina Sofia, Fundació de la Comunitat Valenciana, domiciliada a l’avinguda del Professor López Piñero (historiador de la Medicina), 1 (46013) València, amb NIF G97544829, telèfon de contacte: 961975800 i correu electrònic lopd@lesarts.com.

 

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, amb domicili al passeig de l’Albereda, 16, telèfon de contacte: 961922421.

 1. FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES VOSTRES DADES PERSONALS
 • USUARIS/NAVEGANTS DE LA PÀGINA WEB DEL RESPONSABLE.

Tractarem les vostres dades de caràcter personal facilitades a través dels nostres formularis web per a:

 • Atendre les sol·licituds, queixes i incidències traslladades a través dels nostres canals de contacte incorporats en la pàgina web.
 • Entendre el comportament del navegant dins de la web amb la finalitat de detectar possibles atacs informàtics a la nostra web.
 • Complir les obligacions legals que ens resulten directament aplicables i regulen la nostra activitat.
 • Per a protegir i exercir els nostres drets o respondre davant reclamacions de qualsevol índole.
 • Si fora el cas, enviament de comunicacions comercials relatives als béns o serveis que conformen la nostra activitat i/o notícies o butlletins relacionats amb el nostre sector.

Tractarem les vostres dades de caràcter personal facilitades a través dels nostres formularis web per a:

 • La gestió de la relació comercial.
 • La prestació dels serveis que ens hàgeu contractat.
 • Gestions relacionades amb l’enviament i recepció del producte adquirit a través d’aquesta pàgina web.
 • La gestió administrativa, comptable i fiscal.
 • Atendre les sol·licituds, queixes i incidències traslladades a través dels nostres canals de contacte incorporats en la pàgina web.
 • Entendre el comportament del navegant dins de la web amb la finalitat de detectar possibles atacs informàtics a la nostra web.
 • Complir les obligacions legals que ens resulten directament aplicables i que regulen la nostra activitat.
 • Per a protegir i exercir els nostres drets o respondre davant reclamacions de qualsevol índole.
 1. BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT
 • USUARIS/NAVEGANTS EN LA PÀGINA WEB DEL RESPONSABLE.
 • En el consentiment que ens heu prestat per a tractar les vostres dades amb les finalitats indicades. La negativa a facilitar les vostres dades personals comportarà la impossibilitat de tractar-les amb les finalitats esmentades.
 • Per a complir les obligacions legals que se’ns apliquen. En aquest cas, la persona interessada no podrà negar-se al tractament de les dades personals.
 • En el nostre interés legítim de protegir la nostra imatge, negoci i trajectòria per a evitar atacs a la nostra pàgina web. En aquest cas, la persona interessada no podrà negar-se al tractament de les dades personals, encara que podrà exercir, si és procedent, els drets reconeguts en l’apartat huité de la present política.
 • Execució d’un contracte en el qual siga part o aplicació de mesures precontractuals. La negativa a facilitar les seues dades personals comportarà la impossibilitat de tractar-les amb les finalitats esmentades.
 • En el consentiment que ens heu prestat per a tractar les vostres dades respecte de les finalitats alienes al desenvolupament o execució del contracte existent. La negativa a facilitar les vostres dades personals comportarà la impossibilitat de tractar-les amb les finalitats esmentades.
 • Per a complir les obligacions legals que se’ns apliquen. En aquest cas, la persona interessada no podrà negar-se al tractament de les dades personals.
 • En el nostre interés legítim de protegir la nostra imatge, negoci i trajectòria per a evitar atacs a la nostra pàgina web. En aquest cas, la persona interessada no podrà negar-se al tractament de les dades personals, encara que podrà exercir, si és procedent, els drets reconeguts en l’apartat huité de la present política.
 1. TERMINIS O CRITERIS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a complir les finalitats per a les quals van ser recopilades inicialment.

Una vegada que les dades deixen de ser necessàries per al tractament en qüestió, es mantindran degudament bloquejades per a posar-les, si fora el cas, a la disposició de les administracions i organismes públics competents, jutges i tribunals o el Ministeri Fiscal, d’acord amb el termini de prescripció de les accions que pogueren derivar-se de la relació mantinguda amb el client i/o els terminis de conservació previstos legalment.

 • EL CODI CIVIL. Entre 5 o 15 anys segons el cas, atenent el que disposa l’article 1964.2 del cos legal esmentat.
 • EL CODI DEL COMERÇ. Durant 6 anys, d’acord amb l’article 30 del cos legal esmentat. S’aplica respecte de la informació mercantil relacionada amb: factures emeses i rebudes, tiquets, factures rectificatives, documents bancaris, etc.
 • LA LLEI GENERAL TRIBUTÀRIA. Durant 4 anys segons el que disposen els articles 66 a 70 del cos legal esmentat. S’aplica a la informació relacionada amb les obligacions fiscals.
 1. DECISIONS AUTOMATITZADES I ELABORACIÓ DE PERFILS

La pàgina web no pren decisions automatitzades ni elabora perfils.

 1. DESTINATARIS

Durant el període de duració del tractament de les vostres dades personals, l’organització podrà cedir les vostres dades als següents destinataris:

 • Jutges i tribunals.
 • Forces i cossos de seguretat de l’Estat.
 • Altres autoritats o organismes públics competents, quan el responsable tinga l’obligació legal de facilitar les dades personals.
 • Bancs i entitats financeres, en el cas que ens contracteu.
 1. TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES

L’organització  no realitza cap transferència internacional de dades.

 1. DRETS

Les persones interessades podran exercir en qualsevol moment i de forma totalment gratuïta els drets d’accés, rectificació i supressió, així com sol·licitar que es limite el tractament de les seues dades personals, oposar-s’hi, sol·licitar-ne la portabilitat  (sempre que siga tècnicament possible) o retirar el consentiment prestat, i en el seu cas, quan siga procedent, de no ser objecte d’una decisió basada únicament en un tractament automatitzat, incloent-hi l’elaboració de perfils.

Per a això podreu emprar els formularis habilitats per l’organització, o bé dirigir un escrit a l’adreça postal o correu electrònic indicats més amunt. En qualsevol cas, a la sol·licitud caldrà adjuntar una fotocòpia del vostre DNI o document equivalent, amb la finalitat d’acreditar la vostra identitat.

En cas que sentiu vulnerats els vostres drets pel que fa a la protecció de les vostres dades personals, especialment quan no hàgeu obtingut satisfacció en l’exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent (Agència Espanyola de Protecció de Dades), a través del seu lloc web: www.agpd.es.

En compliment del que disposa l’article 21 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, si no desitgeu rebre més informació sobre els nostres serveis, podeu donar-vos de baixa enviant un correu electrònic a l’adreça lopd@lesarts.com.

 1. VERACITAT DE LES DADES

La persona interessada garanteix que les dades aportades són vertaderes, exactes, completes i que es troben actualitzades; i es compromet a informar de qualsevol canvi respecte de les dades que aportarà pels canals habilitats a aquest efecte i indicats en el punt un de la present política. Serà responsable de qualsevol mal o perjudici, tant directe com indirecte, que poguera ocasionar a conseqüència de l’incompliment de la present obligació.

En el cas que l’usuari facilite dades de tercers, declara que compta amb el consentiment de les persones interessades i es compromet a traslladar-los la informació continguda en aquesta clàusula, i eximeix l’organització de qualsevol responsabilitat derivada per la falta de compliment de la present obligació.

 

Última revisió: 01/10/2021


Subscriu-te

Coneix les ofertes i els detalls de la programació de Les Arts
Regala Les Arts