Perfil de contractant - Les Arts, València

Perfil de contractant

La contractació de Palau de les Arts Reina Sofía, Fundació de la Comunitat Valenciana està subjecta a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Els expedients de contractació iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei (és a dir, abans del 9 de març de 2018), es regiran per la normativa anterior, d’acord amb allò previst en la Disposició transitòria primera de la Llei 9/2017.

Així, la contractació subjecta a regulació harmonitzada del Palau de les Arts Reina Sofía, Fundació de la Comunitat Valenciana, tramitada amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta Llei, es regirà pels preceptes del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que li siguen d’aplicació.

Per la seua banda, l’adjudicació dels contractes no subjectes a regulació harmonitzada tramitats pel Palau de les Arts Reina Sofía, Fundació de la Comunitat Valenciana, amb anterioritat al 9 de març de 2018, es regirà per les Instruccions de contractació.


LICITACIONS

Les licitacions i procediments de la Fundació Palau de les Arts Reina Sofía, es troben disponibles a la Plataforma de Contractació del Sector Público.


Pot consultar ací el Pla Anual de Contractació de la Fundació per a l’exercici corresponent.


Subscriu-te

Coneix les ofertes i els detalls de la programació de Les Arts
Regala Les Arts