Perfil del contractant

La contractació de Palau de les Arts Reina Sofía, Fundació de la Comunitat Valenciana està subjecta al Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Per a la contractació subjecta a regulació harmonitzada Palau de les Arts Reina Sofía, Fundació de la Comunitat Valenciana, es regirà pels preceptes de l’esmentat TRLCSP que li siguen d’aplicació.

Per a la contractació no subjecta a regulació harmonitzada Palau de les Arts Reina Sofía, Fundació de la Comunitat Valenciana es regirà per les Instruccions de contractació.


LICITACIONS

Les licitacions i procediments de la Fundació Palau de les Arts Reina Sofía, es troben disponibles a la Plataforma de Contractació del Sector Público.