Avís legal

Dades identificatives

 1. Esteu visitant la pàgina web www.lesarts.com titularitat de PALAU DE LES ARTS REINA SOFÍA, FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA, amb domicili social a AVINGUDA DEL PROFESSOR LÓPEZ PIÑERO (HISTORIADOR DE LA MEDICINA) 1, 46013 – VALÈNCIA amb CIF G97544829, inscrita en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana amb el número 424 (V), d’ara en avant el TITULAR.

Podeu contactar amb el TITULAR per qualsevol dels mitjans següents:
Telèfon: 961975800.
Correu electrònic de contacte: lopd@lesarts.com

Usuaris

 1. Aquestes condicions (d’ara en avant “Avís legal”) tenen per finalitat regular l’ús de la pàgina web del TITULAR que posa a la disposició del públic.

L’accés i/o ús d’aquesta pàgina web atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les condicions generals d’ús que ací es reflecteixen. Les condicions esmentades es poden aplicar independentment de les condicions generals de contractació que, si s’escau, són de compliment obligat.

Ús del portal

 1. www.lesarts.com proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara en avant, “els continguts”) en Internet que pertanyen al TITULAR o als seus llicenciadors als quals l’USUARI pot tindre accés.

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que calga per a accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’USUARI és el responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, i es compromet a fer un ús diligent i confidencial d’aquesta.

L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (p. e. serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que el TITULAR ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, i a no usar-los per a:

 • Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.
 • Difondre continguts o propaganda racista, xenòfoba, pornogràfica il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatòria contra els drets humans.
 • Provocar danys en els sistemes físics i lògics de PALAU DELS ARTS REINA SOFÍA, FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA, dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que siga susceptible de provocar els danys anteriorment esmentats.
 • Intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
 • Utilitzar el lloc web ni les informacions que s’hi contenen amb finalitats comercials, polítiques, publicitàries i per a qualsevol ús comercial, sobretot en l’enviament de correus electrònics no sol·licitats.

El TITULAR es reserva el dret a retirar tots els comentaris i aportacions que vulneren el respecte a la dignitat de la persona, que siguen discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atempten contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no són adequats per a publicar-se. En qualsevol cas, el TITULAR no és responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació.

Protecció de dades

 1. Tot el que és relatiu a la política de protecció de dades es troba recollit en el document de política de privadesa.

Continguts. Propietat intel·lectual i industrial

 1. El TITULAR és propietari de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seua pàgina web, així com dels elements que s’hi contenen (a títol enunciatiu: imatges, fotografies, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al funcionament, accés i ús, etc.), titularitat del TITULAR o bé dels seus llicenciadors.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden prohibides expressament  la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seua modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització del TITULAR.

Exclusió de garanties i responsabilitat

 1. L’USUARI reconeix que la utilització de la pàgina web i dels seus continguts i serveis es desenvolupa amb la seua responsabilitat exclusiva. En concret, a títol merament enunciatiu, el TITULAR no assumeix cap responsabilitat en els àmbits següents:
 • La disponibilitat del funcionament de la pàgina web, els seus serveis i continguts i la seua qualitat o interoperabilitat.
 • La finalitat per a la qual la pàgina web servisca als objectius de l’USUARI.
 • La infracció de la legislació vigent per part de l’USUARI o tercers i, en concret, dels drets de propietat intel·lectual i industrial que siguen titularitat d’altres persones o entitats.
 • L’existència de codis maliciosos o qualsevol altre element informàtic nociu que poguera causar el sistema informàtic de l’USUARI o de tercers. Correspon a l’USUARI, en tot cas, disposar d’eines adequades per a la detecció i desinfecció d’aquests elements.
 • L’accés fraudulent als continguts o serveis per tercers no autoritzats, o, si s’escau, la captura, eliminació, alteració, modificació o manipulació dels missatges i comunicacions de qualsevol classe que aquests tercers pogueren fer.
 • L’exactitud, la veracitat, l’actualitat i la utilitat dels continguts i serveis oferits i la utilització posterior que d’aquests en faça l’USUARI. EL TITULAR usarà tots els esforços i mitjans raonables per a facilitar la informació actualitzada i fefaent.
 • Els danys produïts a equips informàtics durant l’accés a la pàgina web i els danys produïts als USUARIS quan tinguen l’origen en fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que interrompen el servei.
 • Els danys o perjudicis que es deriven de circumstàncies esdevingudes per un cas fortuït o força major.

En el cas que hi hagen fòrums, l’ús d’aquests o altres espais anàlegs, s’ha de tindre en compte que els missatges reflectisquen únicament l’opinió de l’USUARI que els remet, que és l’únic responsable. El TITULAR no es fa responsable del contingut dels missatges enviats per l’USUARI.

Modificació d’aquest avís legal i durada

 1. El TITULAR es reserva el dret d’efectuar sense avís previ les modificacions que considere oportunes en el seu porta i pot canviar, suprimir o afegir tant els continguts i els serveis que es presten a través d’aquest, com la forma en la qual aquests apareguen representats o localitzats en el seu portal.

La vigència de les condicions esmentades anirà en funció de la seua exposició i estaran vigents fins que es modifiquen per unes altres publicades degudament.

Enllaços

 1. En el cas que en www.lesarts.com s’incloguen enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, el TITULAR no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas el TITULAR assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç que pertany a un lloc web d’altres, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol matèria o informació continguda en cap d’aquests hipervincles i altres llocs en Internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no ha d’implicar cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Drets d’exclusió

 1. El TITULAR es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o els serveis oferits sense necessitat d’advertiment previ, a instància seua o d’un tercer, als usuaris que incomplisquen el contingut d’aquest avís legal.

Generalitats

 1. El TITULAR ha de perseguir l’incompliment d’aquestes condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal i exercirà totes les accions civils i penals que li corresponguen en dret.

Legislació aplicable i jurisdicció

 1. La relació entre el TITULAR i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent. Totes les disputes i reclamacions derivades d’aquest avís legal s’han de resoldre pels jutjats i tribunals espanyols.

Menors d’edat

 1. www.lesarts.com dirigeix els serveis a usuaris majors de 14 anys. Els menors d’aquesta edat no estan autoritzats a utilitzar els nostres serveis i, per tant, no han d’enviar-nos les dades personals. Informem que si hi ha aquesta circumstància, PALAU DE LES ARTS REINA SOFÍA, FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA no es fa responsable de les conseqüències possibles que es puguen derivar de l’incompliment de l’avís que en aquesta mateixa clàusula s’estableix.