Condicions generals - Les Arts

Condicions generals

1 CARÀCTER DE LES CONDICIONS GENERALS

Les Condicions Generals de Venda de Localitats s’apliquen tant a les localitats incloses en els Abonaments, Cicles y Passes, com en les compres de localitats soltes. La Fundació Palau de les Arts Reina Sofía es reserva el dret de modificar aquestes condicions generals de venda durant la temporada si així ho exigiren les condicions que es presentaren al llarg d’aquesta. Igualment, el Palau de les Arts es reserva el dret d’establir Condicions Particulars per a la venda d’alguns espectacles o cicles. Aquells espectacles que es duguen a terme en el Palau de les Arts però que no estiguen inclosos en la seua temporada no estan subjectes a aquestes condicions generals ni a la política promocional de la Fundació.

2 CANVIS DE PROGRAMACIÓ
La Fundació Palau de les Arts, per causes d’indisposició dels artistes, tècniques o de força major, o si altres circumstàncies així ho exigiren, podrà suspendre les funcions, alterar la naturalesa de la producció prevista, les dates, els horaris, els programes i els intèrprets anunciats.

3 CANVI EN EL PREU DE LES LOCALITATS
La Fundació Palau de les Arts es reserva el dret de modificar el preu dels espectacles en qualsevol moment. Aquestes modificacions no tindran efecte en aquelles compres prèviament abonades.

El preu de les entrades s’incrementarà entre un 10% i un 20% quan l’ocupació supere el 70% de l’aforament.

4 REEMBOSSAMENT DE LES LOCALITATS
Les localitats no es canviaran ni reembossaran. La cancel·lació definitiva de l’espectacle serà l’única causa admissible per a la devolució de l’import de les localitats. La Fundació establirà uns terminis per a la gestió d’aquestes devolucions; una vegada superats aquests no hi haurà cap possibilitat de cap tipus de reclamació.

5 CANVIS D’UBICACIÓ
Per causes justificades i necessàries d’organització, tècniques i de producció, la Fundació es reserva el dret a disposar de localitats anteriorment venudes i canviar-les per altres de la mateixa zona o superior.

6 MÀXIM DE LOCALITATS
Podreu adquirir un màxim de 4 localitats per espectacle programat en funció de la disponibilitat d’entrades en el moment de l’adquisició. Aquest màxim pot ser modificat si així ho disposara la Fundació.

7 RETIRADA DE LOCALITATS
Es podran retirar les localitats adquirides únicament en les Taquilles del Palau de les Arts, i per a resoldre qualsevol incidència, fins a 45 minuts abans de l’inici de l’espectacle. En cas contrari, el Palau de les Arts no assegura l’accés a les sales. Confirmeu les dates de retirada en l’apartat de Localitats i Abonaments de la nostra web a l’inici de cada temporada.

8 LOCALITATS AMB PROMOCIÓ I PREESTRENA FINS A 28
En el cas que les localitats amb promoció per a públic jove, estudiants, jubilats, pensionistes i persones amb discapacitat, així com les localitats de “Preestrena fins a 28 anys” no siguen utilitzades pels seus legítims beneficiaris, la Fundació podrà denegar l’accés i anul·lar la resta de localitats amb promoció.

En cas de denegació d’accés per les causes establides en el paràgraf anterior no es procedirà a la devolució de l’import de les entrades.

9 OCUPACIÓ DE LOCALITATS
Les entrades d’accés a espectacles amb aforament numerat estan degudament identificades pel que fa a la localització de Zona, Fila i Butaca dins del recinte. Aquestes entrades es corresponen unívocament amb una única butaca i no està permesa, per tant, l’ocupació d’una localitat diferent de la que s’especifica en el tiquet d’accés. El personal al càrrec de la Sala podrà requerir als espectadors que ocupen butaques diferents de les assignades en els seus tiquets que s’acomoden en les localitats corresponents a les seues entrades.

10 SERVEI DE SUBTITULACIÓ
El servei de subtitulació en la Sala Principal és gratuït. No hi haurà devolució de localitats en cas de funcionament deficient o nul del servici.

11 ZONES DE TARIFES
Les butaques dels distints recintes del Palau de les Arts Reina Sofía estan associades a diferents zones de tarifes en funció de les seues condicions de visibilitat, accessibilitat i confort. Les localitats de Zona 6 són de visió nul·la.

12 GRAVACIONS I FOTOGRAFIES
Està terminantment prohibit l’ús de càmeres fotogràfiques i aparells de filmació o gravació dins del Palau de les Arts Reina Sofía.

13 OBJECTES EN LES BARANES
Queda totalment prohibit deixar objectes en les baranes dels pisos de la sala.

14 MENORS

La Fundació no recomana l’assistència de menors de 12 anys a les representacions que no estiguen destinades expressament al públic infantil. En tots els casos, i amb independència de la seua edat, els menors hauran d’assistir acompanyats d’un adult i ocupar un seient, adquirint per tant la corresponent localitat d’accés. La Fundació es reserva el dret a sol•licitar l’eixida del menor i el seu acompanyant de les sales si es considera que aquest causa alguna molèstia a la resta del públic.

15 PUNTUALITAT
Per consideració amb el públic i amb els artistes, es prega la màxima puntualitat. No es permet l’accés a les sales una vegada que l’espectacle ha començat i caldrà atendre, en tot moment, les instruccions del personal responsable. Aquesta circumstància, en cap cas serà motiu de reemborsament.

16 TELEFONIA MÒBIL
Es prega desconnectar els telèfons mòbils i tot tipus d’alarmes i equips electrònics abans d’accedir a l’interior de les sales

17 ESPAI LLIURE DE FUM
En aplicació de la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries contra el tabaquisme, no està permés fumar en tot el recinte del Palau de les Arts Reina Sofía.

18 PERSONAL DE SALA
El personal de sala del teatre està al càrrec de realitzar el control d’accés als aforaments, assistir als espectadors per a una correcta acomodació en les seues localitats corresponents, facilitar l’evacuació dels recintes, així com vetlar pel compliment de les normes establides pel teatre a fi d’evitar molèsties durant el desenrotllament de les representacions i garantir el respecte pels artistes i per la resta d’assistents.

19 DRET D’ADMISSIÓ
La Fundació es reserva el dret d’admissió.

20 GESTIONS SOBRE COMPRES
Qualsevol gestió sobre una compra ha de ser tramitada pel seu Titular.

21 PUNTS DE VENDA
Està prohibida expressament la revenda d’entrades de la programació del Palau de les Arts Reina Sofía. Les Arts no es responsabilitza de les entrades adquirides fora dels punts oficials de venda autoritzada. En cas d’incidències en l’accés a l’edifici, la Fundació declina qualsevol responsabilitat.

22 SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS
La Fundació té Formularis de Suggeriments i Fulls de Reclamació a disposició dels seus espectadors. Qualsevol reclamació haurà de fer-se amb còpia a la Fundació Palau de les Arts.

23 GRAVACIÓ D´IMATGES EN LES ARTS

El Palau de les Arts es reserva el dret de gravar i compartir imatges abans, durant o després dels espectacles que tenen lloc als seus espais, incloent-hi imatges del públic, amb l’única finalitat promocional i informativa de les activitats que es realitzen a Les Arts.  Podeu exercir els vostres drets enviant un correu electrònic a lopd@lesarts.com, en el qual heu d’adjuntar còpia del DNI. De conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, us informem que les vostres dades seran tractades per PALAU DE LES ARTS “REINA SOFÍA”, FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA, amb les finalitats esmentades abans. Per a més informació, podeu adreçar-vos al responsable de sala.

24 CONDICIONS D’ADQUISICIÓ I ÚS DE LES TARGETES REGAL DE LES ARTS

La validesa de la targeta regal és d’1 any des de la data de la seua emissió. La targeta regal es pot bescanviar per entrades per a qualsevol espectacle de la programació general de la Temporada del Palau de les Arts amb aforament disponible. No aplicable per a espectacles d’organització i promoció externa, ni en vendes en taquilla amb promoció Últim Minut. La targeta regal es pot canviar en compres realitzades en els canals Taquilles i Venda Telefònica 96 197 59 00, i també en compres en internet a través de www.lesarts.com. La persona que faça el bescanvi haurà d’identificar-se sempre mitjançant el codi digital de la targeta regal. Cada vegada que s’utilitze la targeta es descomptarà l’import consumit. El saldo no consumit abans de la data de caducitat no serà reemborsable ni transferible a una altra targeta regal. Si el preu de les entrades adquirides supera l’import o saldo de la targeta, l’import restant s’haurà d’abonar mitjançant alguna de les formes de pagament habilitades en cada canal de venda. Sols s’acceptarà 1 targeta regal per compra. Les entrades adquirides amb targeta regal, així com l’import d’adquisició d’aquesta o el saldo pendent de consum, no admeten canvis, devolucions ni reemborsaments, bé siguen totals o parcials. La targeta regal és un document al portador, i aquest és l’únic responsable del seu ús. En cas de robatori o pèrdua, la targeta no es reemplaçarà. Les Arts no es responsabilitza del mal ús de la targeta en el cas de duplicats o falsificacions.


Subscriu-te

Coneix les ofertes i els detalls de la programació de Les Arts
Regala Les Arts