INSCRIPCIÓ / INSCRIPCIÓN - BTU 0419 Orquestra / Orquesta - Les Arts

INSCRIPCIÓ / INSCRIPCIÓN – BTU 0419 Orquestra / Orquesta

  DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT/ DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

  Indique si és treballador fix de l'entitat / indique si es trabajador fijo de la entidad:
  SiNo

  DOCUMENTACIÓ QUE APORTA (MARCA AMB UNA X SI HO APORTA) / DOCUMENTACIÓN QUE APORTA (MARCA CON UNA X SI LO APORTA):

  La no presentació de la documentació esmentada en la convocatòria suposarà l’exclusió directa de la persona inscrita.

  La no presentación de la citada documentación en la convocatoria supondrá la exclusión directa de la persona inscrita.


  Subscriu-te

  Coneix les ofertes i els detalls de la programació de Les Arts
  Regala Les Arts