INSCRIPCIÓ / INSCRIPCIÓN - BTE 0419 Orquestra / Orquesta - Les Arts

INSCRIPCIÓ / INSCRIPCIÓN – BTE 0419 Orquestra / Orquesta

Termini d'inscripció finalitzat / Plazo de inscripción finalizado

La no presentació de la documentació esmentada en la convocatòria suposarà l’exclusió directa de la persona inscrita.

La no presentación de la citada documentación en la convocatoria supondrá la exclusión directa de la persona inscrita.