OCUPACIÓ / EMPLEO

PROCESSOS ACTIUS / PROCESOS ACTIVOS

Amb la declaració de l’estat d’alarma i les mesures urgents adoptades per a respondre a l’impacte del COVID-19, queden suspesos tots els procediments selectius que a data 13 de març de 2020 estigueren en procés, i es posposa la data que haguera sigut publicada i notificada a les persones candidates per a la realització d’alguna prova selectiva.


Con la declaración del estado de alarma y las medidas urgentes adoptadas para responder al impacto del COVID-19, quedan suspendidos todos los procedimientos selectivos que a fecha 13 de marzo de 2020 se encontraran en proceso, posponiéndose la fecha que hubiera sido publicada y notificada a las personas candidatas para la realización de alguna prueba selectiva.

Secció de Maquinària / Sección de Maquinaria

BTE-0119 Secció de Maquinària
BTE-0119 Sección de Maquinaria

Secció d’Audiovisuals, Logística, Mecànica Escènica i Attrezzo / Sección de Audiovisuales, Logística, Mecánica Escénica y Utilería

BTE-0219 Audiovisuals, Logística, Mecànica Escènica i Attrezzo
BTE-0219 Audiovisuales, Logística, Mecánica Escénica y Utilería

Secció de Producció i Regidoria / Sección de Producción y Regiduría

BTE-0319 Secció de Producció i Regidoria
BTE-0319 Sección de Producción y Regiduría

Departament d’orquestra (Auxiliar d’orquestra) / Departamento de Orquesta (Auxiliar de orquesta)

BTE-0419 Departament d’orquestra (Auxiliar d’orquestra)
BTE-0419 Departamento de Orquesta Auxiliar de orquesta)

Departament d’orquestra (Auxiliar d’orquestra) / Departamento de Orquesta (Auxiliar de orquesta)

BTU-0419 Departament d’orquestra (Auxiliar d’orquestra)
BTU-0419 Departamento de Orquesta Auxiliar de orquesta)