Seguretat Sanitària - Les Arts

Les Arts
amb seguretat

control de temperatura
abans dels arcs de seguretat

control de temperatura
antes de los arcos de seguridad

distància interpersonal
1,5 metres, sempre que siga possible

distancia interpersonal
1,5 metros, siempre que sea possible

ús obligatori de mascareta en
zones comunes i durant el espectacle

uso obligatorio de mascarilla en
zonas comunes y durante el espectáculo

ús restringit de l’ascensor

uso restringido del ascensor

ús restringit
del bany

uso restringido
de los aseos

ús de gel hidroalcohòlic
per a desinfecció de mans

uso de gel hidroalcohólico
para desinfección de manos

accés a sala controlat
per a garantir la distància

acceso a sala controlado
para garantizar la distancia

eixida ordenada de sala
per a evitar aglomeracions

salida ordenada de sala
para evitar aglomeraciones

Per a accedir fluidament a la sala, us recomanem que arribeu amb suficient antelació.

Para un acceso fluido a la sala, les recomendamos que lleguen con antelación suficiente.

Per assegurar la ventilació de l’edifici
es mantindrà la renovació d’aire durant les 24 hores

Para asegurar la ventilación del edificio
se mantendrá la renovación del aire durante las 24 horas

Desinfecció diària amb productes biocides
autoritzats per les autoritats sanitàries

Desinfección diaria con productos biocidas
autorizados por las autoridades sanitarias

Les Arts compleix escrupolosament, i en
tot moment, la normativa de les autoritats
sanitàries per a la vostra seguretat.
Per favor, respecteu les normes.
La seguretat és responsabilitat de tots.

Les Arts cumple escrupulosamente, y en
todo momento, la normativa de las
autoridades sanitarias para su seguridad.
Por favor, respete las normas.
La seguridad es responsabilidad de todos.