SOL·LICITUD DE RESERVA D’ASSISTÈNCIA/ SOLICITUD DE RESERVA DE ASISTENCIA

Centre educatiu/ Centro educativo:

Adreça/ Dirección:

Telèfon/ Teléfono:

Correu electrònic/ Correo electrónico:

C.I.F.:

Nom i cognoms del professor/ Nombre y apellidos del profesor:

Telèfon mòbil (opcional)/ Teléfono móvil (opcional):

Correu electrònic/ Correo electrónico*:

Observacions/ Observaciones:

Centre educatiu de la Comunitat Valenciana que realitza el projecte L.Ò.V.A./ Centro Educativo de la Comunitat Valenciana que lleva a cabo el Proyecto L.Ó.V.A. No


Sol·licitar l'activitat Lectures dramatitzades/ Solicitar la actividad Lecturas dramatizadas No

Seleccioneu, com a màxim, dos de les següents opcions i indiqueu més avall l'ordre de preferència/ Seleccionar, como máximo, dos de las siguientes opciones e indicar más abajo el orden de preferencia:

Dom Karlos, Infant von Spanien, drama en cinc actes escrit per Friedrich Schiller
Dom Karlos, Infant von Spanien, drama en cinco actos escrito por Friedrich Schiller

14/XII/201715/XII/2017

La Fosca, paròdia de l’òpera Tosca en un acte i quatre quadros i mig, escrita en vers per Salvador María Granés
La Fosca, parodia de la ópera Tosca en un acto y cuatro cuadros y medio, escrita en verso por Salvador María Granés

24/V/201825/V/2018

A les 11.00 h/ A las 11.00 h

Curs escolar/ Curso escolar

Nombre d'alumnes/ Número de alumnos

*Cas de sol·licitar més d’una activitat, indiqueu l’ordre de preferència de l’1 al 2/ En caso de solicitar más de una actividad, es necesario indicar el orden de preferencia del 1 al 2.


Sol·licitar l'activitat De llibre a llibret/ Solicitar la actividad De libro a libreto No

Seleccioneu una de les següents opcions/ Seleccionar una de las siguientes opciones:

Don Carlo, llibret de François Joseph Méry i Camille du Locle
Dom Karlos, Infant von Spanien, drama en cinc actes escrit per Friedrich Schiller
Don Carlo, libreto de François Joseph Méry y Camille du Locle
Dom Karlos, Infant von Spanien, drama en cinco actos escrito por Friedrich Schiller

14/XII/201715/XII/2017

Tosca, llibret de Luigi Illica i Giuseppe Giacosa
La Fosca, paròdia de l’òpera Tosca en un acte i quatre quadros i mig, escrita en vers per Salvador María Granés
Tosca, libreto de Luigi Illica y Giuseppe Giacosa
La Fosca, parodia de la ópera Tosca en un acto y cuatro cuadros y medio, escrita en verso por Salvador María Granés

24/V/201825/V/2018

Curs escolar/ Curso escolar

Nombre d'alumnes/ Número de alumnos

*El nombre màxim d’alumnes en cada torn és de 50 estudiants/ El número máximo de alumnos en cada turno es de 50 estudiantes
*Únic torn matinal a les 10.00 h/ Único turno matinal a las 10.00 h


Sol·licitar l'activitat Babies ONLY/ Solicitar la actividad Babies ONLY No
Abril 2018

Torn/ Turno