INSCRIPCIÓ / INSCRIPCIÓN - BTE 0219 - Les Arts

INSCRIPCIÓ / INSCRIPCIÓN – BTE 0219

Termini d'inscripció finalitzat. / Plazo de inscripción finalizado.

La no presentació de la documentació esmentada en la convocatòria suposarà l’exclusió directa de la persona inscrita.

La no presentación de la citada documentación en la convocatoria supondrá la exclusión directa de la persona inscrita.